Opposite Words in Marathi
मराठी जग

1150+ Opposite Words in Marathi | मराठी विरुद्धार्थी शब्द

1000 Opposite Words In Marathi : विरुद्धार्थी शब्द मराठी

Opposite Words in Marathi | 1150+ विरुद्धार्थी शब्द : या लेखात आपण पाहणार आहोत विरुद्धार्ती शब्द (Antonyms words in Marathi/ Opposite words in Marathi meaning) : Find here opposite words in Marathi pdf.

विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय? (What is Opposite words/ Virudharthi Shabd) ?

एखाद्या शब्दाच्या अर्थाचा विरुधाभास दर्शविणाऱ्या शब्दास ‘विरुद्धार्थी शब्द’ असे म्हणतात.

उदा. :
➤लोभी x निर्लोभी

➤वरील उदाहरणा वरून आपणास असे लक्षात येईल की ‘लोभी’ या शब्दासाठी ‘निर्लोभी’ हा विरुद्ध शब्द आहे. .

➤असेच अजून काही विरुद्धार्थी शब्द पाहूया :

Opposite Words in Marathi:

विरुद्धार्थी शब्द :

“अ” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्द विरुद्धार्थी शब्द .क्र.विरुद्धार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द
1.अनादरआदर65.अप्रमाणप्रमाण
2.अनावश्यकआवश्यक66.अप्रकटप्रकट
3.अनुचितउचित67.अपारदर्शकपारदर्शक
4.अथइति      68.असह्यसह्य
5.अर्धवटपूर्ण69.अयोग्ययोग्य
6.अनेकएक70.अमर्त्यमर्त्य
7.अनेकताएकता71.अविवेकविवेक
8.अनेकवचनएकवचन72.अपयशयश
9.अचेतनसचेतन73.अधर्मधर्म
10.अश्रूतश्रुत74.अदृश्यदृश्य
11.अंथरूणपांघरूण75.अप्रतिष्ठाप्रतिष्ठा
12.अग्रजअनुज76.अपरिहार्यपरिहार्य
13.अडचणसोय77.अप्रसिद्धप्रसिद्ध
14.अतीअल्प78.अप्रामाणिकप्रामाणिक
15.अपराधीनिरपराधी79.अजाणताजाणता
16.अमुल्यकवडीमोल80.अनैच्छिकइच्छिक
17.अर्थअनर्थ 81.अन्यायन्याय
18.अश्राव्यश्राव्य82.अनितीनीती
19.अयशस्वीयशस्वी83.अस्सलनक्कल
20.अपमानमान84.अविनाशीनाशवंत
21.अभागीभाग्यवान85.अवकृपाकृपा
22.अभद्रभद्र86.अपकीर्तीकीर्ती
23.अप्रियप्रिय87.अपकारउपकार
24.अप्रत्यक्षप्रत्यक्ष88.अस्तउदय
25.अनुकूलप्रतिकूल89.अपकर्षउत्कर्ष
26.अपूर्णांकपूर्णांक90.अयाचितयाचित
27.अलीकडेपलीकडे91.अकल्पितकल्पित
28.अनियंत्रितनियंत्रित92.अव्हेरस्वीकार
29.अल्पकालचिरकाल93.अपेक्षितअनपेक्षित
30.अचलचल94.अपवित्रपवित्र
31.अगाढगाढ95.अवर्णनीयवर्णनीय
32.अवखडगंभीर96.अनस्त्रचिमुकले
33.अकृत्रिमकृत्रिम97.अविभक्तविभक्त
34.अकल्याणकल्याण98.अवधानअनावधान
35.अनोळखीओळखी99.अवगुणगुण
36.अवजडहलकी, हलके100.अध्ययनअध्यापन
37.अवघडसोपे101.अनुत्तीर्णउत्तीर्ण
38.अमावस्यापौर्णिमा102.अनावृत्तआवृत्त
39.अनुजअग्रज103.अनारोग्यआरोग्य
40.अनाथसनात, पोरका104.अरुंदरुंद
41.अब्रूबेअब्रू105.अखेरआरंभ
42.अल्लडपोक्त106.अवनतीउन्नती
43.अर्थपूर्णनिरर्थक107.अमान्यमान्य
44.अनुरूपविजोड108.अत्यावश्यकअनावश्यक
45.अध्यापनअध्ययन109.अडाणीशहाणा
46.अनिष्टइष्ट110.अळणीखारट
47.अनुपस्थितउपस्थित111.अतिवृष्टीअनावृष्टी
48.अर्वाचीनप्राचीन112.अजरामरनाशिवंत
49.असाध्यसाध्य113.अनुयायीपुढारी
50.अमृतविष114.अप्रसन्नप्रसन्न
51.अभ्यक्तव्यक्त115.अप्रशस्तप्रशस्त
52.अबोलवाचाळ116.अरसिकरसिक
53.अनुभवीअननुभवी117.अस्थिरस्थिर
54.अज्ञातज्ञात118.अटकसुटका
55.अज्ञानअज्ञान119.असोनसो
56.अहितकारकहितकारक120.अमूल्यकवडीमोल
57.अक्षम्यक्षम्य121.अपेक्षाभंगअपेक्षापूर्ती
58.असुरसुर122.अभिमानदुराभिमान
59.अश्लेषश्लेष123.अचूकचूक
60.अशिक्षितसुशिक्षित124.अधिकऊणे
61.अपशकुनशुभशकुन125.अल्पअती
62.अधोगतीप्रगती126.अतिवष्टअनावी
63.अविश्वासविश्वास127.अनावधानअवधान
64.अविनाशीविनाशी128.अनपेक्षितअपेक्षित
129.अभंगभंग

Marathi Numbers in words | Marathi Ank | मराठी अंक

Amazon link

“आ” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द
130.आशानिराशा155.आरोग्यअनारोग्य
131.आठवणविस्मरण156.आरंभशेवट
132.आडवेउभे157.आसक्तअनासक्त
133.आजादीगुलामी158.आवडतीनावडती
134.आझादीगुलामी159.आग्रहअनाग्रह
135.आतानंतर      160.आधारनिराधार
136.आदरअनादर161.आनंददुःख
137.आदानप्रदान162.आशीर्वादशाप
138.आवडतेनावडते163.आतबाहेर
139.आहेनाही      164.आसक्तीअनासक्ती, विसक्ती
140.आस्तिकनास्तिक165.आरंभअखेर
141.आदीअंत166.आघाडीपिछाडी
142.आकर्षकअनाकर्षक167.आवश्यकअनावश्यक
143.आठवणेविसरणे168.आजीमाजी
144.आकाशपाताळ169.आजीआजोबा
145.आमंत्रितअगंतुक170.आईबाबा
146.आदीअनादी171.आवृत्तअनावृत्त
147.आकर्षणअनाकर्षण172.आवकजावक
148.आज्ञाअवज्ञा173.आंधळाडोळस
149.आतुरताउदासीनता 174.आपुलकीदुरावा
150.आदर्शअनादर्श175.आवडनावड
151.आधीनंतर176.आगमनगमन
152.आयातनिर्यात177.आळशीउद्योगी
153.आलागेला178.आपलापरका
154.आस्थाअनास्था179.आजउद्या

सर्वनामाचे प्रकार : सर्वनामाचे मुख्य सहा प्रकार आहेत. १] पुरुषवाचक सर्वनाम …अधिक जाणून घ्या…

“इ, उ” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द.क्र. शब्दविरुद्धार्थी शब्द
180.इकडेतिकडे212.उत्तरप्रत्युत्तर
181.इष्टअनिष्ट213.उदासप्रसन्न
182.इहलोकपरलोक214.उदासीनउल्हासित
183.इमानीबेइमानी215.उतरणचढण
184.इच्छाअनिच्छा216.उगवणेमावळणे
185.इलाजनाईलाज217.उधळ्याकंजूस
186.इथलीतिथली      218.उष्णशीत
187.इमानदारबेइमान219.उन्नतअवनत
188.इत्यंभूतसंक्षिप्त220.उमेदमरगळ
189.उचनीच221.उशिरालवकर
190.उपयोगीनिरुपयोगी222.ऊनसावली
191.उचितअनुचित223.उपकारअपकार
192.उत्तीर्णअनुत्तीर्ण224.उत्कृष्टनिकृष्ट
193.उत्तमक्षुद्र225.उदयअस्त
194.उदघाटनसमारोप226.उग्रसौम्य
195.उदासवाणाउल्हासित227.उतानापालथा
196.उद्घाटनसमारोप228.उद्धटनम्र
197.उधाररोख229.उत्साहनिरुत्साह
198.उन्नतीअवनती     230.उंचठेंगणा, सखल
199.उपदेशबदसल्ला231.उथळखोल
200.उभाबसलेला232.उच्चारितअनुच्चारित
201.उलटसुलट   233.उबदारथंड
202.उशीरलवकर234.उजेडअंधार
203.उपायनिरुपाय235.उत्तेजनखच्चीकरण
204.उपद्रवीनिरुपद्रवी236.उपमेयअनुपमेय
205.उजवाडावा237.उत्पअनुत्प
206.उतारचढ238.उष्माथंडी
207.उदारकृपण239.उठणेबसणे
208.उधळपट्टीकाटकसर240.उतरतीचढती
209.उद्योगीआळशी241.उद्योगीनिरुद्योगी
210.उघडेबंद242.उतरताचढता
211.उत्कर्षअपकर्ष, अधोगती

Short notes on birds | पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचं ….

Video for kids to understand opposite concept : (Marathi opposite words in Marathi)

“ए, ऐ, ओ, अं ” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द
243.एकअनेक253.ओतप्रोतजेमतेम
244.एकत्रवेगवेगळे254.ओंगळमंगळ
245.एकवचनअनेकवचन255.ओलेसुके
246.एकमतदुमत256.ओवळासोवळा
247.एकत्रविभक्त257.ओळखीअनोळखी
248.ऐलतीरपैलतीर258.ओबडधोबडगुळगुळीत   
249.ऐटदारकेविलवाणा259.ओळखअनोळख
250.एकदाअनेकदा260.ओलासुखा
251.ऐच्छिकअनैच्छिक261.औदासीन्यऔत्सुक्य
252.ऐतखाऊकष्टाळू262.अंधकारप्रकाश
263.अंधुकस्पष्ट
264.अंतप्रांरभ

“क, ख, ग” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द
265.कठीणसोपे310.खिन्नप्रसन्न
266.कनिष्ठश्रेष्ठ311.खोलउथळ
267.कच्चापक्का312.खरेखोटे
268.कडकनरम313.खूपकमी 
269.कमालकिमान314.खरेदीविक्री
270.कल्याणअकल्याण315.खात्रीसंशय
271.कोवळाजून, निबर316.खुळाशाहाणा
272.कनिष्ठवरिष्ठ317.खादाडमिताहारी
273.कळसपायरी318.खर्चजमा
274.कठोरमऊ, मृदू319.खोटेखरे
275.कंटाळाउत्साह 320.खेदहर्ष
276.कीवराग 321.खेडेशहर
277.कोरडाओला322.खिन्नविखिन्न
278.कर्कशमंजुळ323.खालीवर
279.काटकसरउधळपट्टी324.खंबीरडळमळीत
280.किमानकमाल325.खडबडीतगुळगुळीत
281.काळापांढरा326.खच्चीकरणउत्तेजन
282.काळोखप्रकाश327.खारटआळणी
283.कोवळेनिबर328.खट्याळशांत
284.कौतुकनिंदा329.खारागोड
285.कर्णमधुरकर्णकटूर330.खंडनमंडन
286.कृपणउदार331.खुशनाखुश
287.कृषीकअकृषीक
288.कृतघ्नकृतज्ञ332.गडदफिकट
289.क्रूरदयाळू333.गबाळानीटनेटका
290.कडूगोड334.गंभीरअवखळ
291.कच्चेपक्के335.गमतआगमत
292.कायदेशीरबेकायदेशीर336.गद्यपद्य
293.कीर्तीअपकीर्ती337.गहिरेउथळ
294.कृपाअवकृपा338.गुणगाननिदा
295.कृत्रिमनैसर्गिक339.गुप्तउगड
296.कृशस्थूल340.गरमथंड
297.कृष्णधवल341.गरीबश्रीमंत
298.कच्च्यापक्का342.गारवाउष्मा 
299.कृतज्ञकृतघ्न343.गुणीअवगुणी
300.कोमलकठोर344.गोडकडू
301.कल्पितअकल्पित345.गौणमुख्य
302.कंजूसउदार346.ग्राहकविक्रेता
303.कबूलनाकबूल347.गर्वनम्र
304.कमीजास्त348.गाढअगाढ
305.कष्टाळूऐतखाऊ349.गुळगुळीतखडबडीत
306.काटकुळेजाड350.गैरहजरहजर
307.कायमचीतात्पुरती351.गोराकाळा
308.किंचनअकिंचन352.ग्रामीणशहरी
309.किरकोळघाऊक353.गतीअगती
354.गढूळशुद्ध
355.गमननिर्गमन
356.गुणदोष
357.गर्विष्ठनम्र
358.ग्राह्यअग्राह्य
359.गुणअवगुण
360.गच्चसैल
361.गतकालभविष्यकाल
362.गुरुशिष्य
363.गरमीथंडी
364.गावशहर

“घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र. शब्द विरुद्धार्थी शब्द.क्र. शब्द
365.घट्टसैल 393.जडहलके
366.घनद्रव्य 394.जन्ममृत्यू
367.घनदाटविरळ 395.जबाबदारबेजबाबदार
368.घाऊककिरकोळ 396.जयपराजय
369.घाणेरडास्वच्छ 397.जागरूकनिष्काळजी
    398.जेवढातेवढा
370.चपळमंद 399.जलदसावकाश, हळू
371.चलअचल 400.जवळदूर
372.चिरकालअल्पकाल 401.जवळलांब
373.चंचलस्थिर 402.जहालमवाळ
374.चांगलावाईट 403.जोडविजोड
375.चढणेउतरणे 404.जेमतेमओतपोत
376.चवदारबेचव 405.जिवंतमृत
377.चांगलेवाईट 406.जरतर
378.चोरसाव 407.जवळचीलांबची
379.चटकनसावकाश 408.जागणेझोपणे
380.चढउतार 409.जोशकंटाळा
381.चढाईमाघार 410.जिंकणेमृत
382.चढतीउतरती 411.जास्तथोडे
383.चिमुकलाप्रचंड 412.जास्तकमी
384.चालूबंद 413.जाणेयेणे
385.चिरंजीवअल्पजीवी   414.जाडकाटकुळे
386.चूकबरोबर 415.जागझोप
387.चिमुकलेअजस्त्र, भव्य 416.जगणेमरणे
388.चाकरधनी 417.जागृतनिद्रिस्त
389.चिरकालक्षणिक 418.जीतहार
 419.जीतजेता
390.छोटामोठा 420.जमाखर्च
391.छोटेसेमोठेसे 421.जाणताअजाणता
392.छोटी मोठी  422.जुनानवा
    423.जाडरोड
    424.जुनेकोवळे
       
425.झकासनिकृष्ट 439.ठिसूळटिकाऊ
426.झोपजाग 440.ठेंगणाउंच
427.झोपडीमहल 441.ठळकपुसट
428.झरझरसावकाश    
429.झोपलेलाजागा 442.डळमळीतखंबीर
430.झपाझपसावकाश 443.डौलदारबेढप 
431.झीजभर 444.डोळसआंधळेपणा
       
432.टंचाईरेलचेल 445.हुशार
433.टंचाईविपुलता 446.ढष्पूकिरकोळ
434.टणकमऊ    
435.टपोरेबारीक    
436.टिकाऊठिसूळ    
437.टनकमृदू    
438.टवटवीतमलूल    

“त, थ” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्द विरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्द विरुद्धार्थी शब्द
447.तरुणम्हातारा473.थंडगरम
448.तर्कवितर्क474.थंडीउष्मा
449.तृप्तअतृप्त475.थोडेजास्त, भरपूर
450.ताजीशेळी476.थंडगारउबदार
451.तात्पुरतीकायमची477.थोरलहान
452.तप्तथंड478.थोरलाधाकटा
453.तिरपासरळ479.थोडेपुष्कळ
454.तिकडेइकडे480.थांगअथांग
455.तिटकाराप्रेम
456.तुटवडाविपुलता
457.तोटानफा
458.तेथेयेथे
459.तहानभूक 
460.ताजेशिळे
461.तालबेताल
462.तुरळकदाट
463.तेजस्वीनिस्तेज
464.तुमचेआमचे
465.तुम्हीआम्ही
466.तुलामला
467.तिलात्याला
468.तारकमारक
469.तीव्रसौम्य
470.ताजाशिळा
471.तेजीमंदी
472.तीक्ष्णबोथट

“द, ध” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र. शब्द विरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द
481.द्रव्यघन520.धनवाननिर्धन
482.दृश्यअदृश्य521.धीटभीत्रा
483.दूरजवळ522.धर्मअधर्म
484.दीर्घायुषीअल्पायुषी523.धनवंतगरीब
485.दुष्टसुष्ट524.धाडसभित्रेपणा
486.दोषीनिर्दोषी525.धूसरस्पष्ट
487.दुष्कर्मसत्कर्म526.धनीचाकर
488.दुर्बलबलवान527.धाकटाथोरला
489.दयाराग 528.धडधाकटकमजोर
490.दुरितसज्जन 529.धिटाईभित्रेपणा, भ्याडपणा
491.दुर्बलसबळ530.अधिकारस्वीकार
492.दुर्दैवसुदैव531.धुर्तभोळा
493.दुरावाआपुलकी532.धूर्तमूर्ख
494.दुमतएकमत533.धनाड्यदरिद्री
495.दुःखआनंद
496.दिवसरात्र
497.दिनरात्र
498.दीनश्रीमंत
499.दारिद्रश्रीमंत
500.दरिद्रीलक्ष्मीपुत्र
501.दयाळूनिर्दयी
502.दुर्लक्षलक्ष
503.दीर्घर्हस्व
504.दुष्काळसुकाळ
505.दुर्जनसज्जन
506.दुर्भिक्षसुबता
507.दुरुस्तनादुरुस्त
508.दृष्टसृष्ट
509.दाटविरळ
510.देवदानव
511.देशभक्तदेशद्रोही
512.दोषगुण
513.दुराचारसदाचार
514.दुर्गतीसद्गती
515.दुष्करसुकर
516.दुर्भिमानअभिमान
517.दुर्वार्तासुवार्ता
518.दुःषचिन्हसुचिन्ह
519.दुर्बुद्धीसुबुद्धी

“न, प” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्द विरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्द विरुद्धार्थी शब्द
534.नारीनर619.प्रेमतिटकारा
535.नुकसानलाभ620.प्रियअप्रिय
536.नीटनेटकागबळा621.प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष
537.नवेजुने622.पक्कीकच्ची
538.नसतोअसतो623.पराभवविजय
539.निद्राजागृती624.पलीकडे   अलीकडे
540.निम्नउच्च625.पापपुण्य
541.निर्दयतासहृदयता, सदयता626.पुढचीमागची
542.नेताअनुयायी  627.पूर्वगामीकर्मत
543.निस्तेजतेजस्वी, लखलखीत628.पौर्वात्यपाश्चिमात्य
544.नि:शेषशेष629.प्रकाशअंधार
545.निर्व्यसनीव्यसनी630.प्रतिकारसहकार
546.नवीनजुना631.प्रश्नउत्तर
547.नसणेअसणे632.प्राचीनअर्वाचीन
548.नाजूकराठ 633.प्रामाणिकपणालबाडी
549.नि:शस्त्रसशस्त्र634.प्रेमळरागीट
550.निःशस्त्रशस्त्रधारी635.प्रतिकूलअनुकूल
551.निर्भयभय, भयभीत636.प्रचंडचिमुकला
552.निर्धनधनवान637.पैलतीरऐलतीर
553.निरोगीरोगी638.पूर्णांकअपूर्णांक
554.निर्दयीदयाळू639.पुष्कळथोडे
555.निरुपायउपाय640.पुढीलमागील
556.निरुद्योगीउद्योगी641.पुढारलेलेमागासलेले
557.निराधारआधार642.पायरीकळस
558.नियंत्रितअनियंत्रित643.पाताळआकाश
559.निकृष्टझकास644.पडकाधडका
560.नावडताआवडता645.पराक्रमीभित्रा
561.नावडआवड646.पात्रअप्रात्र
562.निमंत्रितआगंतुक 647.पायथाशिखर
563.निराशउत्साही648.पूर्णअपूर्ण
564.निर्बंधमोकळीक649.पोक्तअल्लड
565.निश्चितअनिश्चित650.पौर्णिमाअमावास्या
566.नेहमीक्वचित651.प्रकटअप्रकट
567.नापसंतपसंत652.प्रगतीअधोगती 
568.नाखुशखुश653.प्रमाणअप्रमाण
569.नाकबूलकबूल654.पांगळाआंधळा
570.नाईलाजइलाज655.पसंतनापसंत
571.नश्वरशाश्वत656.पलीकडेअलीकडे
572.नवरीनवरा657.पराजयजय
573.नवरानवरी658.परवानगीमनाई
574.नम्रगर्व659.परलोकलोक
575.नफातोटा660.पगारीबिनपगारी
576.नकारहोकार661.पांढराकाळा
577.निर्मळमळका662.पराजितअपराजित
578.नाशवंतअविनाशी663.पापीनिष्पाप
579.नक्कलअस्सल664.पारदर्शकअपारदर्शक
580.निर्भयीमित्रा665.प्रखरसौम्य
581.नादुरुस्तदुरुस्त666.प्रारंभशेवट
582.नापासपास667.प्रारंभअखेर
583.निष्कामसकाम668.प्रामाणिकअप्रामाणिक
584.नीतीअनिती669.प्रसिद्धअप्रसिद्ध
585.न्यायअन्याय670.पुरोगामीकर्मठ
586.नम्रताउद्धटपणा671.पुरोगामीप्रतिगामी
587.नोकरमालक672.प्रथमअंतिम
588.निर्गुणसगुण673.पहिलाशेवटचा
589.निर्जीवसजीव674.पवित्रअपवित्र
590.निष्पापपापी675.पुढारीअनुयायी
591.निद्रिस्तजागृत676.पूर्वपश्चिम
592.निरर्थकअर्थपूर्ण677.पारंपारिकआधुनिक
593.नास्तिकआस्तिक678.प्रसरणअंकुचन
594.निर्गमनआगमन679.प्रेमद्वेष
595.निरुपद्रवीउपद्रवी680.प्रसन्नखिन्न
596.निरुपयोगीउपयोगी681.प्रशस्तअपप्रशस्त
597.नैसर्गिककृत्रिम682.प्रसन्नअप्रसन्न
598.निरुत्साहउत्साह683.पांढरेशुभ्र
599.निंदाकौतुक, स्तुती684.पासनापास
600.निस्तेजतेजस्वी685.पक्केकच्चे
601.नामर्दमर्द686.परकाआपला
602.नाहीहो
603.निंद्यवंद्य
604.निर्वेधवेध
605.निर्विवादविवाद
606.नि:श्वासश्वास
607.निरर्थसार्थ
608.निर्दयसदय
609.नर्कस्वर्ग
610.निर्लोभीलोभी
611.नंतरआधी
612.नसोअसो
613.न्यूनताविपुलता
614.नम्रउग्र
615.नाबादबाद
616.नालायकलायक
617.निर्यातआयात
618.नवीजुनी

“फ, ब” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र. शब्दविरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्द विरुद्धार्थी शब्द
687.फिकटगडद 696.बेसूरसुरेल
688.फुलणेकोमेजणे 697.बाहेरआत
689.फिकटभडक 698.बंडखोरशांत
690.फाटकानीटनेटका 699.बंधनमुक्तता
691.फेकणेपकडणे 700.बहुमानअपमान
692.फायदातोटा 701.बिघातदुरुस्ती 
693.फारकमी 702.बरोबरचूक
694.फरकसाम्य 703.बलवानदुर्बल
695.फुकटविकत 704.बारीकटपोरे
    705.बुद्धिजीवीश्रमजीवी
    706.बंडाळीसुव्यवस्था
    707.बसणेउठणे 
    708.बालवृद्ध
    709.बुडणेतरंगणे
    710.बेसावधसावध
    711.बेइमानीइमानी
    712.बेचवरुचकर, चवदार
    713.बेजबाबदारजबाबदार
    714.बिकटसुलभ
    715.बिंबप्रतिबिंब
    716.बोलकाअबोल
    717.बलाढ्यकिरकोळ
    718.बेरीजवजाबाकी
    719.बोकाभाटी
    720.बरेवाईट
    721.बादनाबाद
    722.बुद्धिमानमूर्ख
    723.बुद्धिमानमठ्ठ
    724.बावळटहुशार
    725.बेकारकामी
    726.देवरुखअब्रू,
    727.बडबडमौन
    728.बोथटतीक्ष्ण
    729.बेइमानइमानदार
    730.बेढबसुबक

“भ, म” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द
731.भेदअभेद763.मृतजिवंत
732.भित्राथेट764.मृत्यूजन्म
733.भडकसौम्य765.मान्यअमान्य 
734.भयंकरसौम्य766.मूर्खशहाणा 
735.भांडणसलोखा767.म्हातारातरुण
736.भरपूरथोडा768.मानअपमान
737.भाग्यवानअभागी769.माहेरसासर
738.भरलेलारिकामा770.मंजूरनामंजूर
739.भरभरहळूहळू771.मृर्तअमृर्त
740.भरझिज772.माघारचढाई
741.भानबेभान773.मागीलपुढील
742.भयभीतनिर्भय774.मागासलेलापुढारलेला
743.भलेबुरे775.महालझोपडी
744.भाग्यवंतदुर्भागी776.मवाळजहाल
745.भारतीयअभारतीय777.मनाईपरवानगी
746.भूकतहान778.मंडनखंडन
747.भयनिर्भय779.मठ्ठबुद्धिमान
748.भद्रअभद्र780.मंगलओंगळ
749.भेदसाम्य781.मंगलअमंगल
750.भंगअभंग782.मऊटनक
751.भव्यचिमुकले783.मऊकठीण
752.भक्कमकमकुवत784.मंदचंचल
753.भाग्यवानभाग्यहिन785.मळकानिर्मळ
754.भरतीओहोटी786.मंदचपळ
755.भरभराटर्हास787.मंदीतेजी
756.भोळाधूर्त788.मौनबडबडा
757.भाग्यवानदुभागी789.मळकास्वच्छ
758.भिकारीसावकार790.मावळणेउगवणे
759.भूषणदूषण791.मठ्ठहुशार
760.भूकरतहान792.मर्दनामर्द
761.भसाडामंजुळ793.मलूलटवटवीत
762.भयअभय794.मनोरंजककंटाळवाणी
795.मर्त्यअमर्त्य
796.मंजुळकर्कश
797.मित्रशत्रु
798.माझातुझा
799.मीतू
800.मर्त्यअमर
801.मायबाप
802.मामामामी
803.मृदुकठोर
804.मातापिता
805.मिटलेलेउघडलेले
806.माजीआजी
807.माथापायथा
808.मालकनोकर
809.मोकळेबंदिस्त
810.महात्मादूरआत्मा
811.मर्यादाअमर्यादा
812.मंदरप्रखर
813.मर्यादितअमर्यादित
814.मागचापुढचा
815.मैत्रीवैर
816.मृदूटणक
817.मायाद्वेष
818.माघारासामोरा
819.महानशूद्र
820.मधुरकडवट
821.मंजुळभसाडा
822.मैत्रीदुश्मनी
823.मोठालहान
824.मुकाबोलका
825.माघारपुढाकार

“य, र” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द
826.येणेजाणे835.रोगीनिरोगी
827.यशस्वीअयशस्वी836.रेलचेलटंचाई
828.येथेतेथे837.रुचकरबेचव
829.योग्यअयोग्य838.रक्षकमारक
830.याचकदाता  839.राजारंक 
831.येथीलतेथील840.रिकामेभरलेले
832.यशअपयश841.रुडूहसू
833.येईलजाईल842.रिकामाभरलेला
834.व्यवस्थितअव्यवस्थित843.रात्रदिवस
844.रागलोभ
845.रसिकअरसिक
846.राकटनाजुक
847.रूपवानकुरूप
848.रडणेहसणे
849.रागीटशांत
850.रिकामीभरलेले
851.रुंदअरुंद
852.रावरंक
853.रखरखीतसौम्य
854.रोडजाडा
855.राजमार्गआडमार्ग
856.रणशूररणभिरू
857.रेखीवखडबडीत

“ल, व” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द
858.लोकपरलोक884.विजोडजोड
859.लौकिकदूलौकिक885.वितर्कतर्क
860.लबाडभोळा886.वैधानिकअवैधानिक
861.लवचिकताठर887.व्यसनीनिर्व्यसनी
862.लाजराधीट888.वंधनिंध
863.लायकनालायक889.विधवासधवा
864.लेचापेचाभक्कम890.वेगवेगळेएकत्र
865.लक्षदुर्लक्ष891.विषमसम
866.लोभीनिर्लोभी892.विरळघनदाट
867.लघुगुरु893.विपुलतातुटवडा
868.लहानमोठा894.विपुलताटंचाई
869.लाभनुकसान895.बेजोडीदारजोडीदार
870.लहानथोर896.वाकडेसरळ
871.लखलखीतनिस्तेज897.विधायकविघातक
872.लक्ष्मीपुत्रदरिद्री898.वेगातहळूहळू
873.लठ्ठकृश, बारीक899.वरखाली
874.लयप्रारंभ  900.वरिष्ठकनिष्ठ
875.लहानपणमोठेपण901.वाईटचांगला
876.लिखितअलिखित902.वाकडासरळ
877.लांबआखूड903.विक्रीखरेदी
878.लघुविशाल904.विकल्पितअकल्पित
879.लागूगैरलागू905.विखिन्नखिन्न
880.लाडकेनावडते906.वेडाशहाणा
881.लांबजवळ907.विसरणेआठवणे
882.लांबीरुंदी908.विरोधपाठिंबा
883.लोभराग909.विषअमृत
910.विद्वानअडाणी
911.विशेषसामान्य
912.विलंबत्वरित
913.विश्वासअविश्वास
914.वापरगैरवापर
915.विचारअविचार
916.विद्यार्थीशिक्षक
917.वैद्यअवैद्य
918.वृद्धतरुण
919.विसंवादसुसंवाद
920.विवेकीअविवेकी
921.विवाहितअविवाहित
922.विघातकविधायक
923.विकासर्हास
924.विक्षिप्तसमजस
925.वरवधू
926.वाजवीगैरवाजवी
927.वधूवर
928.वेगातारहळूहळू
929.वैयक्तिकसार्वजनिक
930.वडिलोपार्जितस्वकष्टार्जित
931.विशाललघु
932.वियोगमिलन
933.वंद्यनिंद्य
934.वजाबाकीबेरीज
935.वरचाखालचा
936.विरळदाट
937.विरळगच्च
938.वेगवानहळूहळू

“श, श्र” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र. शब्दविरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द
939.शहरगाव975.श्रीमंतगरीब
940.शेषनि:शेष976.श्रेष्ठकनिष्ठ
941.शिळाताजा977.श्रुतअश्रूत
942.शकूनअपशकून978.श्रीमंतदारिद्र्य
943.शक्य अशक्य979.श्राव्यअश्राव्य
944.शापवर980.श्रांतअश्रांत
945.श्वेतश्याम981.श्रमजीवीबुद्धिजीवी
946.शेंडाबुडखा982.श्रीमानश्रीमती
947.शीतलतप्त, उष्ण983.श्रीसौ
948.श्वासनि:श्वास
949.शाश्वतनश्वर
950.शांतअशांत
951.शहरीग्रामीण
952.शहरखेडे
953.शुभअशुभ
954.शिळीताजी
955.शीतगरम
956.शत्रुमित्र
957.शीघ्रमंद
958.शुद्धपक्षवध्यपक्ष
959.शुक्लपक्षकृष्णपक्ष
960.शूरभित्रा
961.शुभशकुनअपशकुन
962.शितलतप्त
963.शितलउष्ण
964.शहाणामूर्ख
965.शोकआनंद
966.शेवटसुरुवात
967.शाश्वतअशाश्वत
968.शिस्तबेशिस्त
969.शुद्धअशुद्ध
970.शंकाखात्री
971.शिकारीसावज
972.शिक्षाशाबासकी
973.शक्यअशक्य
974.श्लेषअश्लेष

“स, ह” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द.क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द
984.स्वीकारअस्वीकार1071.स्वतंत्रपरतंत्र
985.स्वच्छघाणेरडा1072.स्वर्गनर्क
986.स्पष्टअंधुक1073.स्मरणविस्मरण
987.स्थिरचंचल1074.सुस्थिरअस्थिर
988.सौम्यतीव्र1075.स्वस्थअस्वस्थ
989.सैलघट्ट1076.स्वातंत्र्यपारतंत्र्य
990.संकुचितव्यापक1077.स्वावलंबीपरावलंबी
991.संथवेगवान1078.स्वाभिमानीलाचार
992.सकर्मकअकर्मक1079.संशयखात्री
993.सतेजनिस्तेज1080.सज्जनदुर्जन
994.सत्यअसत्य1081.सजातीयविजातीय
995.सधननिर्धन1082.सदयनिर्दय
996.समाधानअसमाधान1083.सदाचारअनाचार
997.समृद्धीदारिद्र्य  1084.सनातनीसुधारक
998.सरसनिरस1085.सन्मानअपमान
999.सानथोर1086.सन्मार्गकुमार
1000.सामुदायिकवैयक्तिक     1087.सफलअसफल
1001.सार्थव्यर्थ1088.सभ्यअसभ्य
1002.साहसीभित्रा1089.स्पृश्यअस्पृश्य
1003.सुकीर्तीदुष्कीर्ती1090.स्थिरअस्थिर
1004.सुगंधदुर्गंध1091.स्वच्छअस्वच्छ
1005.सुज्ञअज्ञ1092.स्पष्टअस्पष्ट
1006.सुदैवीदुर्दैवी1093.सुंदरकुरूप
1007.सुप्रसिद्धकुप्रसिद्ध1094.सुरक्षितअसुरक्षित
1008.सुभाषितकुभाषित  1095.सुरेलबेसूर
1009.सूचिन्हदुश्चिन्ह1096.सुरेलभसाडा
1010.सेवकमालक1097.सुरेलकर्कश
1011.सौजन्यउद्धटपणा1098.सुसंवादविसंवाद
1012.स्वकीयपरकीय1099.सुसंबंधअसंबंध
1013.स्वागतनिरोप 1100.संघटनविघटन
1014.स्वाधीनपराधीन1101.संवादविसंवाद
1015.सोपेकठीण1102.सजीवनिर्जीव
1016.सोवळाओवळा1103.सतर्कबेसावध
1017.सुदैवदुर्दैव1104.सदाचरणदुराचरण
1018.सासरमाहेर1105.सदैवदुर्दैव
1019.सासरेसासू1106.समताविषमता
1020.समोरमागे1107.समानअसमान
1021.सावकाशजलद1108.सह्यअसह्य
1022.सासूसासरे1109.सानुलीमोठी
1023.सावकाशचटकन1110.सार्थकनिरर्थक
1024.सकाळसायंकाळ1111.साहेतुकनिर्हेतुक
1025.साम्यफरक1112.सुकाळदुष्काळ
1026.समविषम1113.सुजाणअजाण
1027.सरळतिरपा1114.सुदिनदुर्दिन
1028.सरळवाकडा1115.सुधारकसनातनी
1029.सायंकाळसकाळ1116.सुरअसुर
1030.सत्कर्मदुष्कर्म1117.सुरवातअंत
1031.सचेतनअचेतन1118.सुशिक्षितअशिक्षित
1032.संक्षिप्तइत्यंभूत1119.सुसंबद्धअसंबद्ध
1033.सनाथअनाथ1120.सैभाग्यदुर्भाग्य
1034.सुलभअवघड1121.स्वहितपरमार्थ
1035.सोपेअवघड1122.स्वार्थपरमार्थ
1036.साध्यअसाध्य1123.स्वीकारणेनाकारणे
1037.सैलगच्च1124.सुस्वरूपकुरूप
1038.सावचोर1125.सौंदर्यकुरुपता
1039.सावधबेसावध1126.सूरअसुर
1040.सुजानअजान1127.स्तुतीनिंदा
1041.स्वीकारअव्हेर1128.सुवार्तादुर्वार्ता
1042.सकर्मअकर्मक1129.सुविचारकुविचार
1043.सौम्यउग्र1130.सुसंगतीकुसंगती
1044.सहकारअसहकार
1045.स्वार्थीनिस्वार्थी1131.हळूजलद
1046.स्वकष्टार्जितवडिलोपार्जित1132.हलकेजड
1047.सोयगैरसोय1133.हसतमुखरडका
1048.सार्वजनिकवैयक्तिक1134.हिम्मतभय
1049.स्वस्तमहाग1135.हिरमुसलेलाउत्साही
1050.स्थूलसूक्ष्म1136.हुशारमठ्ठ
1051.सुबोधदुर्बोध1137.हिशेबीबेहिशेबी
1052.स्वदेशपरदेश1138.हसणेरडणे
1053.सूर्यास्तसूर्योदय1139.हजरगैरहजर
1054.सुपीकनापिक1140.हारजीत
1055.सगुणदुर्गुण1141.हिंसकअहिंसक
1056.सूर्योदयसूर्यास्त1142.हितअहित
1057.सहेतुकनिरहेतुक1143.हीनदर्जेदार
1058.सुखदुःख1144.होकारनकार
1059.सुबकबेडभ1145.हिंसाअहिंसा
1060.सुसंगतविसंगत1146.हसूरडू
1061.सुसह्यअसह्य1147.हर्षखेद
1062.सशक्तअशक्त1148.हरवणेसापडणे
1063.साकारनिराकार1149.हरीणकाळवीट
1064.साधारणअसाधारण1150.हानीलाभ
1065.सामान्यअसामान्य1151.हितकारकअहितकारक
1066.साक्षरनिरक्षर
1067.सुयशअपयश
1068.सुरसनिरस
1069.सुलक्षणीअवलक्षणी
1070.सुविख्यातकुविख्यात

“क्ष, ज्ञ” पासून सुरु होणारे शब्द

क्र.शब्दविरुद्धार्थी शब्द
1152.क्षमाशिक्षा
1153.क्षम्यअक्षम्य
1154.क्षणिकचिरकाल
1155.क्षणभंगुरशाश्वत
1156.क्षमादंड
1157.ज्ञानअज्ञान
1158.ज्ञानीअज्ञानी
1159.ज्ञातअज्ञात

Essay Topics List in Marathi, Hindi, and English:

Other Essays:

➥ Essay on My School in English
➦ मेरा विद्यालय पर निबंध
➥ Essay on my favorite festival in Marathi – Ganapati
➦ Essay on tree in Marathi
➥ माझी शाळा निबंध मराठी
➦ My Favourite Animal Essay In Marathi (Dog)
➥ जर मी ढग असतो तर :

इतर लिंक्स :
➥ मराठी रंग :
➦ विशेषण व विशेषणाचे प्रकार
➥ सर्वनामाचे प्रकार
➦ Modal Auxiliary
➥ Types of Figure of speech

Tags: So in this article, we have seen the opposite words in Marathi list, Opposite words in the Marathi pdf, विरुद्धार्थी शब्द मराठी, Virudharthi Shabd in Marathi, List of 500+ Opposite words, List of Opposite words in Marathi, विरुद्धार्थी, Opposite, 500+ विरुद्धार्थी शब्द | मराठी व्याकरण | Virudharthi Shabd

7 Replies to “1150+ Opposite Words in Marathi | मराठी विरुद्धार्थी शब्द

  1. Please make a list all possible words and create a link say 1000 opp words in Marathi.
    Allow users to pay to bank details posted online. No link please. Update later with nominal charge periodically.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *